اخبار ورزشی » تردید لگانس در دو پست برای بازی مقابل رئال