اخبار ورزشی » بازیکن آلاوس بازی با رئال را از دست داد